Contact information

สำนักงานใหญ่
Address:

903/1 พระราม3 ซ.49ถ.พระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Phone number:

Tel. (+66)-2683-3040 Fax. (+66)-2683-3364

E-mail:

info@qt1995com

We are open:

Monday – Friday 8.00 AM – 5.00 PM

logo1

สำนักงานและคลังสินค้า

สำนักงานใหญ่ ( กรุงเทพฯ)

บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

903/1 พระราม3 ซ.49ถ.พระราม3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel : (+66) 02- 683-3040
Fax : (+66) 02-683-3364

กรุงเทพฯ

บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด (คลังกรุงเทพฯ)

569  ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ ) ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel : (+66) 02- 681-8301
Fax : (+66) 02-681-8300

นครราชสีมา

บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด (คลังนครราชสีมา)

956/2 หมู่1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นคราชสีมา 30000
Tel : (+66) 044-296-412
Fax : (+66) 044-296-411

เชียงใหม่

บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด (คลังเชียงใหม่)

63 หมู่2 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel : (+66) 053-141003-4
Fax : (+66) 053-141-005

สุราษฎร์ธานี

บริษัท ควอลิตี้ เทรดดิ้ง (1995) จำกัด (คลังสุราษฎร์ธานี)

30/3 หมู่1 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : (+66) 077-283275-6 , 077- 952787
Fax : (+66) 077-963-668

Send us a message>